Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

6506 86b0
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
NoirBlanc
0302 4cfc 600
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn
NoirBlanc
0450 ca6c 600
NoirBlanc
3455 5d59 600
Rène Magritte, koniec świata, 1963
6550 b495
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
0552 6978
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
NoirBlanc
Brak głód
nieobecność
ciała
jest opisem miłości
jest erotykiem współczesnym
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromKenroh Kenroh viajointskurwysyn jointskurwysyn

April 16 2018

NoirBlanc

April 15 2018

NoirBlanc

April 10 2018

NoirBlanc
NoirBlanc

April 04 2018

NoirBlanc
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko
NoirBlanc

- Trzy dni - rzekła. - Cóż to jest? 
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia? 
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.

— Hłasko
NoirBlanc
NoirBlanc
NoirBlanc
1626 2b77

February 08 2018

NoirBlanc
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— -J. Borszewicz
NoirBlanc
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viadivi divi
NoirBlanc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl