Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2017

Be careful who you make memories with. Those things can last a lifetime.
— Ugo Eze (via perrfectly)
Reposted fromdivi divi
5138 1133 600
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno
NoirBlanc
6542 1620 600
4655 b274 600
Reposted fromdivi divi
4643 e992
Reposted fromdivi divi
NoirBlanc
4041 48ce 600
Mario De Biasi. Milan, 1953
5231 d047 600
Reposted fromdivi divi
5219 cdfb 600
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
6623 d8a4
Reposted fromcourtney97 courtney97 viahavingdreams havingdreams
NoirBlanc
0036 a790

November 11 2017

NoirBlanc
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
NoirBlanc
NoirBlanc

October 30 2017

1402 1a7f
Reposted fromsaralujan saralujan viadivi divi

October 29 2017

NoirBlanc

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viamala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach
NoirBlanc
Świat bez miłości jest martwym światem i zawsze przychodzi godzina, kiedy człowiek zmęczony więzieniami, pracą i odwagą błaga o twarz jakiejś istoty i o serce olśnione czułością.
— Albert Camus "Dżuma"
Reposted fromlovvie lovvie viajointskurwysyn jointskurwysyn
NoirBlanc
Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— W. Tochmam
Reposted fromjethra jethra viamala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach
NoirBlanc
POST
source: dejana batalovic photography
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl