Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2019

NoirBlanc
2335 7d39 600
Reposted from4777727772 4777727772 viaveronica-o veronica-o

August 17 2019

6592 63a3
NoirBlanc
8545 7e83 600
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaveronica-o veronica-o
0645 2e73 600
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viainsanedreamer insanedreamer

August 15 2019

NoirBlanc
Jurassic Coast, Dorchester, United Kingdom
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viapomruki pomruki
NoirBlanc
Reposted fromshakeme shakeme
NoirBlanc
Reposted fromshakeme shakeme
NoirBlanc
0514 52ab
Reposted fromEtnigos Etnigos viaveronica-o veronica-o
NoirBlanc
0759 50af 600
Reposted fromneons neons viaveronica-o veronica-o
0681 c533
Reposted fromdivi divi viaveronica-o veronica-o
NoirBlanc
6627 dc8b 600
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaveronica-o veronica-o
NoirBlanc
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaveronica-o veronica-o
4050 753b 600
Reposted fromkniepuder kniepuder viaveronica-o veronica-o
4024 bd26
Reposted fromkniepuder kniepuder viaveronica-o veronica-o
NoirBlanc
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa

August 13 2019

8864 bb3f 600
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
NoirBlanc
3672 a965
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaciarka ciarka
NoirBlanc
North Norway
Reposted fromlifeless lifeless viadzony dzony
NoirBlanc
Reposted frombluuu bluuu viasatyra satyra
NoirBlanc
Czy dotrze aż do powierzchni mojej świadomości to wspomnienie, dawna chwila, którą siła identycznej chwili przyszła z tak daleka wołać, poruszać, wzywać do głębi mnie?
— M. Proust, "W stronę Swanna" (przełożył T. Boy-Żeleński)
Reposted fromciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl