Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2018

NoirBlanc
5710 199c
Reposted fromdailylife dailylife vialottibluebell lottibluebell
NoirBlanc
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic vialottibluebell lottibluebell
9341 05bf 600
Reposted fromLittleJack LittleJack vialottibluebell lottibluebell
NoirBlanc
NoirBlanc

me in  relationships

NoirBlanc
0708 a046
Reposted frometerycznie eterycznie vialottibluebell lottibluebell
NoirBlanc
1499 0e55 600
Reposted from4777727772 4777727772 viadisheveled disheveled
2204 7c69
Reposted fromLittleJack LittleJack viahavingdreams havingdreams
0898 0b21 600

Cracow

NoirBlanc
7872 ae7c
Reposted fromowlmarcia owlmarcia vialottibluebell lottibluebell
NoirBlanc
Reposted fromshakeme shakeme vialottibluebell lottibluebell
NoirBlanc
2970 dcea 600
Reposted fromPoranny Poranny vialottibluebell lottibluebell
4566 5053

beautyofabandonedplaces:

Vines creeping in through an old skylight in the Verrière de chateau. [1600 x 1067] [OS].

NoirBlanc

October 10 2018

NoirBlanc
Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'
NoirBlanc
3460 119f
Reposted fromlostinspace lostinspace viagdziejestola gdziejestola
NoirBlanc
3455 3565
NoirBlanc
NoirBlanc
Reposted frompffft pffft viainsanedreamer insanedreamer
NoirBlanc
Niedługo kupię dużo książek i będę je czytać. Wieczorami pójdę sobie do kina, a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl