Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2019

NoirBlanc
4616 06ae
NoirBlanc
6868 0b1f
Reposted fromnyaako nyaako viaveronica-o veronica-o
NoirBlanc
4547 c299 600
Katowice.
Reposted fromsnowlake snowlake viahavingdreams havingdreams
NoirBlanc
3721 3999 600
NoirBlanc

June 17 2019

NoirBlanc
NoirBlanc
baw się –  mówię – nie ma rzeźni prócz ciebie, i ciało kładę przed tobą jak toń 
— Roman Honet, Baw się
Reposted fromidzsobie idzsobie

June 13 2019

NoirBlanc
jestem do znikania

chcę niczym świadczyć 
niczego wziąć niczego mieć 
nikogo zatrzymać

i te żal się Boże podróże 
żeby mnie było więcej 
żeby mi się dużo widziało

jestem wszystkim czego nie mam 
furtką bez ogrodu
— Miłobędzka
Reposted frommerkaba merkaba vialottibluebell lottibluebell
NoirBlanc
2710 9535 600
Reposted fromsoftboi softboi vialottibluebell lottibluebell
NoirBlanc
0204 ba58 600
Reposted fromsoftboi softboi vialottibluebell lottibluebell
NoirBlanc
0027 e413 600
Reposted from4777727772 4777727772 vialottibluebell lottibluebell
NoirBlanc
9048 9780
Reposted fromEtnigos Etnigos vialottibluebell lottibluebell
NoirBlanc
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
NoirBlanc
6768 9c84
Reposted fromkarahippie karahippie viaveronica-o veronica-o
NoirBlanc
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viaveronica-o veronica-o
NoirBlanc
NoirBlanc
0373 8847
Reposted fromhagis hagis viaveronica-o veronica-o
2934 5ad7 600
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viaveronica-o veronica-o

June 10 2019

NoirBlanc
8371 d789
Rozpierdoliłeś mi wakacje. Cała miłość na marne. 

June 02 2019

NoirBlanc
4005 207f 600
Reposted fromsoftboi softboi viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl